Ngày 29/05/2020, Tổng cục thuế TP Hà Nội đã có công văn số 43387/KL-CT-TKT10 kết luận về việc thanh tra thuế tại TCT Đức Giang. Nội dung kết luận thanh tra như file đính kèm sau:
Bản cung cấp thông tin thành viên Ban Kiểm Soát - Tổng Công ty Đức Giang - CTCP gửi UBCKNN. Quý vị Cổ đông tải thông tin chi tiết tại đường dẫn bên dưới. 
Page 1 of 11

Trụ sở chính

10s

Liên hệ