TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   THƯ MỜI HỌP  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 --------------------- Kính gửi:          Quý cổ đông Tổng công…
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    THƯ MỜI HỌP  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 --------------------- Kính gửi: Quý cổ đông……………………………………………………………….            Mã số cổ đông………/MĐG;   Số…

本社

社名: 
Duc Giang Corporation (略称 DUGARCO)
本社所在地: 
No.59,Duc Giang Street, Duc Giang Ward, Long Bien Districts, Hanoi City, Vietnam
電話・連絡先:  +84-43827-1344
Email: info@mayducgiang.com.vn
sales@mayducgiang.com.vn

連絡

生産能力

計24工場= 160生産ライン〜10,600人の労働者
- 500万ジャケット、コート、ブレザー
- 男性と女性のための1500万シャツ
- 100万ズボン
- 200万セットのおしゃれな服、制服、作業服

Chi tiết

THỐNG KÊ

12225425
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
5511
3945
12225425