THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Rate this item
(0 votes)

THƯ MỜI HỌP

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  NĂM 2013

                                                     ---------------------

Kính gửi:          Quý cổ đông Tổng công ty Đức giang

      Hội đồng Quản trị Tổng công ty Đức Giang trân trọng kính mời Quí vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  năm 2013, nội dung như sau: 

1- Thời gian :   8h30 đến 11h00 thứ bẩy ngày 20/4/2013

                               (Đón tiếp và làm thủ tục cho đại biểu từ 7h30)

2- Địa điểm  :  Số 59 phố Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội

3- Nội dung  :        

1- Báo cáo của TGĐ về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013;

2- Báo cáo của HĐQT về tình hình sxkd năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013;

3- Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 và KH lợi nhuận năm 2013 của Tcty;

4- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012;

5- Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2012;

*  Ngày chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông 16/4/2013.

*  Nếu không tham dự họp Quí vị cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu uỷ quyền của Tổng công ty; người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác).

*  Đề nghị Quí vị cổ đông đăng ký dự họp, uỷ quyền dự họp, đăng ký phát biểu và đóng góp ý kiến (nếu có) chậm nhất là ngày 14/4/2013 bằng fax: 38271896.

Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông, đề nghị Quí vị cổ đông lưu ý:

Mang theo CMND, thư mời họp(hoặc giấy uỷ quyền) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Trân trọng kính mời !

Ghi chú: Thư mời họp này thay cho giấy mời

                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

                                                                     Chủ tịch 

                                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                           Hoàng Vệ Dũng 

Read 10265 times Last modified on Wednesday, 05 April 2017 17:28

HEAD QUARTER

HEAD QUARTER:
Duc Giang Corporation (DUGARCO)
ADDRESS: No.59,Duc Giang Street, Duc Giang Ward, Long Bien Districts, Hanoi City, Vietnam

PHONE: +84-43827-1344
Email: info@mayducgiang.com.vn - sales@mayducgiang.com.vn

PRODUCTION CAPACITY

 

total: 24 factories = 160 production line ~ 10,600 workers
- 5 million pcs jackets, coats, blazers
- 15 million pcs men’s shirts, ladies’ shirts
- 1 million pcs pants
- 2 million pcs fashion products, uniforms and workwear

 

DETAILS

STATISTIC

11750318
Today
Yesterday
All
30917
31698
11750318